Home > Center > Note Detail
Grail Tale Grail Tale Dev Notes(24)

💜<Nhật Ký Du Hành Đến Thế Giới Khác 12>💜: Thiết Phiến Công Chúa🍃

Quạt Ba Tiêu nắm trong tay, nhà ở Núi Côn Luân,🔥
Tất cả yêu quái đều không dám khiêu chiến bảo bối này.
Một Quạt Thiết nắm trong tay,
Thật không ai chiến thắng được.

Cô ấy thật không bình thường,💓
Quạt một cái thì lửa tắt,
Quạt hai cái thì sinh gió,
Quạt ba cái thì mưa xuống.

Thiết Phiến Công Chúa,
Thân thiện dịu dàng, làm chuyện từ bi,
Mượn thiết phiến cho Tôn Ngộ Không,
Để giúp 4 người tây du lấy kinh.[開心]
~~~~~~~~~~~~~~~~q(≧▽≦q)~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~
💜Travelogue of Another World 12💜: Princess Iron Fan🍃

With her iron fan in hand,
She stands against evil's demand.🔥
In the battle of good and bad,
Her iron fan keeps her foes sad.

But beneath her tough exterior lies a kind heart,💓
One that loves her husband and son from the start.
Her loyalty is true and strong,
Defeating evil all day long.

Princess Iron Fan, forever we praise,
For her courage and kindness, always ablaze,
For even though Monkey King caused her harm,
She lent her iron fan without alarm.[開心]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iccgame.grail
#RPG#ADV#IDLE#Card#Strategy

play.google.com Grail Tale - Apps on Google Play
7
Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Hot Notes More
Ark-Zero
5
Get QooApp for Android