Home > Center > Note Detail
Grail Tale Grail Tale Dev Notes(24)

🔥🔥<Nhật Ký Du Hành Đến Thế Giới Khác 8>🔥🔥: Lữ Bố 

Khi Tam Quốc đại loạn,👑 
Có một danh tướng chỉ huy cả đội. 
💥Tên là Lữ Bố.💥 
Ông ấy rung trời chuyển đất, 
Cưỡi ngựa chiến anh dũng giết giặc, 
Chiến công hiển hách. 

Lữ Bố, một thống lĩnh truyền kỳ, 
Với Lữ Bố cùng chiến, 
Cùng hưởng vô cùng vinh quang! 
————————┗|`O′|┛ ————————
🔥🔥Travelogue of Another World 8🔥🔥: Lu Bu 

During the turmoil of the Three Kingdoms,👑 
A general stood out above the rest. 
💥His name was Lu Bu,💥 
On the battlefield, he was valiant and imposing, 
Riding his warhorse into battle, 
None could match him, his spear deciding the outcome. 

Lu Bu, a legendary commander, 
Join him in fighting on the battlefields of another world, 
Experience the true glory of a warrior! 
#RPG#ADV#IDLE#Card#Strategy

7
Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Hot Notes More
Ark-Zero
5
Get QooApp for Android