Home > Center > Note Detail
Grail Tale Merry Notes(10)

<Travelogue of Another World 5>: Meeting with “Gabriel” the Divine Might

Gabriel is the messenger and guardian of the main god, and the most powerful angel in heaven. His mysterious and solemn demeanor is symbolized by the burning flames. He doesn't have human emotions or a compassionate heart, but instead has the duty to protect the main god and convey his will to the other angels.

Initially, the continent of Atlantis was still in a state of peace and tranquility. Gabriel was the first to sense and predict the descent of the evil gods. However, his prophecy was not taken seriously by anyone until the dark forces of the evil gods spread across the land, prompting the main god and the angels to awaken to the danger. When they went to find Gabriel, he had already left the heavenly realm and joined the campaign to defeat the evil gods, full of righteous anger.

<Nhật Ký Du Hành Đến Thế Giới Khác 5>:  Gặp Gỡ Thần Uy Thiên Giới [Gabriel]
    Gabriel là tín sứ và vệ binh của chủ thần, là thiên sứ mạnh nhất, ông ấy thần bí và rất nghiêm, lửa là biểu tượng của ông ấy. Ông ấy không cười và không có tình cảm của người ta, chỉ nhận trách nhiệm bảo vệ và truyền đạt ý chí của chủ thần.
    Thuở sơ khai, đại lục Atlantis vẫn ổn bình, Gabriel là người thứ nhất biết nguy cơ. Nhưng không có người coi trọng, mãi cho đến ác thần giáng lâm và phát động chiến tranh, chủ thần và thiên sứ mới giác ngộ. Nhưng khi người ra đi tìm Gabriel mới biết ông ấy đã rời khởi thiên giới và gia nhập vào đội ngũ thảo phạt ác thần.
#RPG#ADV#IDLE#Card#Strategy

85
Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Hot Notes More
Ark-Zero
5
Get QooApp for Android