Home > Center > Note Detail
Grail Tale Merry Notes(10)

<Travelogue of Another World 4>: Encounter with Merry the Scythe Angel
On the Atlantis continent, the gods who possess supreme power and divinity are never lacking. "She" was originally an insignificant instrument spirit on the base mother ship. In the chaotic space-time disturbed by the forces of evil god, she transformed into a graceful young girl with a long scythe as her weapon. Her majestic and awe-inspiring appearance resembles that of the Grim Reaper's scythe, making the forces of darkness afraid to approach. Despite her youthful appearance, she possesses immense inner strength and will lead the heroes to confront the evil god and tread the path towards the light!

<Nhật Ký Du Hành Đến Thế Giới Khác 4>:  Gặp Gỡ Thiên Sứ Liềm Chiến [Merry]
    Tại đại lục Atlantis chưa bao giờ thiếu thần tộc có quyền lợi và lực lượng tối cao, cô ấy vốn là khí linh của căn cứ, trong thời gian và không gian bị quấy nhiễu, cô ấy biến thân thành một thiếu nữ duyên dáng. Liềm Chiến là vũ khí của cô ấy, uy mãnh như thần chết, và khiến thế lực đen tối không dám đến gần. Mặc dù cô ấy là cô gái, nhưng trái tim mạnh mẽ. Cô ấy sẽ dẫn dắt các vị dũng sĩ cùng chóng lại lực lượng đen tối và tiến về phía con đường ánh sáng!
#RPG#ADV#IDLE#Card#Strategy

11
Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Hot Notes More
Ark-Zero
5
Get QooApp for Android