Home > Center > Note Detail
Grail Tale Merry Notes(10)

<Travelogue of Another World 2>: I have to saved Atlantis?                       
Could it be the legendary Atlantis? The ancient continent with a highly developed civilization, rich in mineral resources and magnificent city buildings abound. Now this continent is engulfed in darkness and shrouded in shadow...
And I became the chosen one to save the fate of Atlantis! I must inherit the will and power of the Grail and dispel the evil gods. So what has happened to this continent? What kind of strange encounter will come next?

<Nhật Ký Du Hành Đến Thế Giới Khác 2>: Xuyên không và trở thành anh hùng để cứu Atlantis?
    Đây...Tức là Atlantis trong truyền thuyết hao sao? Một đại lục cổ xưa mà có lịch văn minh sử nổi tiếng, khoảng sản phong phú, quy mô thanh phố rất lớn. Bây giờ cả thành phố chìm trong bóng tối...
    Nhưng tôi đã trở thành anh hùng duy nhất để cứu Atlantis! Tôi buộc phải kế thừa tín ngưỡng và năng lượng của Grail, và nhờ lực lượng của Grail để loại trừ gian ác. Vậy những điều gì đã xảy ra với đại lục này? Tôi rất tò mò...
#RPG

7
Hot Hashtags Next
Hot Games Next
Hot Notes More
Ark-Zero
5
Get QooApp for Android